Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στην Έδεσσα

Printer-friendly version

 

Τίτλος:

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στην Έδεσσα

Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός:

25.000,00 €

Ημερομηνία Ένταξης:

07-07-2020

Νομός:

Πέλλας

Πρόγραμμα:

ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Άξονας:

ΑΞ08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»

Επενδυτική Προτεραιότητα:

 

Ειδικός Στόχος:

Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού
περιφερειακού ενδιαφέροντος

Δράση:

8v.6: Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων εργαζόμενων στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης θα πραγματοποιηθούν δύο (2) προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων με θέμα την Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής-ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).
Σε κάθε πρόγραμμα θα συμμετέχουν 20 καταρτιζόμενοι, δηλαδή συνολικά και στους δύο κύκλους θα καταρτιστούν 40 εργαζόμενοι.
Οι δύο κύκλοι καταρτίσεων θα έχουν ομοειδές περιεχόμενο και θα περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες όπως Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου.
Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 50 ώρες, που αντιστοιχεί σε 1.000 μαθητοώρες, ενώ στο σύνολο των δύο προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν 2.000 μαθητοώρες κατάρτισης.
Στο τέλος των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί πιστοποίηση των γνώσεων των καταρτιζομένων.

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση Ένταξης

2. 1η Τροποποίηση

3. 2η Τροποποίηση