Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

 

 

Τίτλος:

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας

Δικαιούχος:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας

Προϋπολογισμός:

148.800,00

Ημερομηνία Ένταξης:

20/02/2019

Νομός:

Πέλλας

Πρόγραμμα:

ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Άξονας:

ΑΞ09Β-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος:

9iv1 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας

Δράση:

9iv7 - Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά την οργάνωση και λειτουργία δομής Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο οποίο θα απασχολούνται έμμισθοι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα έχει ως ωφελούμενους άπορους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, θα παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους της Έδεσσας, μέσα από την παροχή ενός πλέγματος υπηρεσιών εκπαίδευσης (διδακτική και συμβουλευτική υποστήριξη), με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές που αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά το κόστος των φροντιστηρίων συμβάλλοντας στην ενίσχυση και την βελτίωση υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας προς ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της Έδεσσας.

Η Λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους κάτωθι τρεις κεντρικούς άξονες:

- Ενημέρωση-Δημοσιοποίηση των σκοπών λειτουργίας της δομής. Υποδοχή αιτήσεων και υποστήριξη των εν δυνάμει ωφελούμενων της δράσης.

- Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές που άπτονται της λειτουργίας ενός Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

- Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας των ωφελούμενων.

 

 

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση ένταξης

2. 1η Τροποποίηση απόφαση ένταξης

3. 2η Τροποποίηση απόφαση ένταξης