Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

 

 

Τίτλος: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 112.320,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 03/01/2017
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 9iv1 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας
Δράση: 9iv «Κέντρα Κοινότητας»
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά τη λειτουργία του "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Έδεσσας" το οποίο είναι μία κοινωνική δομή που θα παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Έδεσσας, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση Ένταξης

2. Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης