ΕΔΕΣΣΑ -CITY BRANDING

Printer-friendly version

 

 

 


Τίτλος: ΕΔΕΣΣΑ -CITY BRANDING
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 139.840,13 €
Ημερομηνία Ένταξης: 19-09-2018
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος
Δράση: 6γ.5 Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Η Πράξη αφορά στην ανάδειξη της διακριτής ταυτότητας της Έδεσσας, των ιδιαίτερων οικοπολιτιστικών χαρακτηριστικών της πόλης και στη δημιουργία Brand – name. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Αφού εκπονηθεί μελέτη στην οποία θα περιγράφονται τα βήματα για την επίτευξη του στόχου, θα εξειδικευτούν δράσεις πληροφόρησης και προβολής και θα γίνει σχεδιασμός, προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης οι οποίες θα αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμα ως “Έδεσσα”. Ακόμη θα υλοποιηθούν δράσεις τουριστικής προβολής της Έδεσσας σε τοπικά και υπερτοπικά μέσα ενημέρωσης καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους.

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση ένταξης

2. 1η Τροποποίηση πράξης

3. 2η Τροποποίηση πράξης