ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

 

 


Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 114.400,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 10-12-2018
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: Διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής κλίμακας
Δράση: 2γ.1:Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας παροχής πληροφόρησης, ενός ηλεκτρονικού ξεναγού, για την αγορά, τον τουρισμό και τον πολιτισμό στην πόλη της Έδεσσας, μέσω μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές (smartphone, Tablets) με χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας AR και VR, που θα αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στην πληροφορία για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης της Έδεσσας. Τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας ψηφιακός ηλεκτρονικός οδηγός με περιεχόμενο ενδιαφερόντων σημείων, χώρων, μνημείων, που θα συναπαρτίζουν τον χώρο της περιήγησης - πλοήγησης του χρήστη – επισκέπτη καθώς και έναν πλήρη οδηγό πόλης.

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση ένταξης