ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ548.374,26

και χρηματοδότηση από το Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ) με ενάριθμο 2020ΣΕ27510015 της ΣΑΕ 2751και με κωδικό ΟΠΣ 5037835

Η δαπάνη αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 325.893,37 Ευρώ, που αναλύεται σε: α) OΔΟ 29.206,35 ευρώ β) OIK: 199.459,54 ευρώ και γ) H/M: 97.227,48 ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 58.660,81 Ευρώ,

Απρόβλεπτα : 57.683,13  Ευρώ,

Φ.Π.Α. : 106.136,95 Ευρώ

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 5034/28.09.2018 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr ή www.edessa.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-03-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας :

Για την κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξη Α1 και άνω, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ τάξη Α2 και άνω, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ τάξη Α2 και άνω, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των (8.844,75) ΕΥΡΩ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Δωδεκα (12) μήνες. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Αρμόδιος: κ. Σάββας Νεσλεχανίδης, τηλεφ. 23813- 50719).

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Συνημμένα αρχεια:

ΑρχείοΜέγεθος
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip4.18 MB