ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Printer-friendly version

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

προκηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», προϋπολογισμού -50.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),  χρηματοδότηση ΣΑΤΑ – Κ.Α. 02.30.7323.202, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη αρ. 41/2018 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, έως την 29η  Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ..

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε – 50.000,00 - Ευρώ και αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών – 29.714,50 - Ευρώ.
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) – 5.348,61 - Ευρώ.
  • Απρόβλεπτα (15%)  - 5.259,47 - Ευρώ.
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) – 9.677,42 – Ευρώ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.

γ.   Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι  στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, οδός Πλατεία Αιγών 1 – Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, Πληροφορίες κ. Χριστίνα Ασημακοπούλου (γραφείο Νο 9) τηλ.: 2381350717 fax 2381024444. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης και το έντυπο της  Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από τα παρακάτω συνημμένα αρχεία χωρίς να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
Τευχη_Διαγωνισμου.zip2.03 MB