ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

 


Τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 990.702,08 €
Ημερομηνία Ένταξης: 24-01-2019
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: ΑΞ04 – Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και δημόσιες υποδομές
Δράση: 4γ.1 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτήρια του 3ου Γυμνασίου και του ΕΠΑΛ Έδεσσας. Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, την εφαρμογή θερμομόνωσης της στέγης, την αντικατάσταση των παραθύρων και θυρών, την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και την εγκατάσταση συστημάτων φωτοβολταϊκών

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση ένταξης