ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

Προθεσμία: 15/11/2011
Printer-friendly version

Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας για το έτος 2011-2012», προϋπολογισμού 728.566,57 ευρώ με το ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας (Πλ. Αιγών 1 - 58200 Έδεσσα) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του ΠΔ 60/2007 και της με αριθμ. 35415/28.07.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701/τ. Β).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις μεταφορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πλ. Αιγών 1 - 58200 Έδεσσα, αρμόδιος υπάλληλος κ. Διγγόλης Γρηγόριος, τηλ. 2381 350727, Fax 2381 024444). Αιτήσεις για την παραλαβή του έντυπου της Οικονομικής Προσφοράς και των τευχών δημοπράτησης θα υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 10-11-2011. Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους με FAX.

Περίληψη της Διακήρυξης, συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, απεστάλη για δημοσίευση στις 28/ 09/ 2011 στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Έδεσσας (www.edessa.gr).

ΑρχείοΜέγεθος
425.pdf81.1 KB