ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

προκηρύσσει

δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ», προϋπολογισμού (2.504.860,000 €) δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ με Φ.Π.Α.

 1. Η οικονομική ανάλυση του Προϋπολογισμού κατά κατηγορία εργασιών, βάσει των οποίων προκύπτουν οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς είναι :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                                           425.600,24 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ + ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)       981.198,27 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ                                                                     373.133,03 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                            238.530,84 €

 

Δαπάνη εργασιών

1.487.444,64 €

ΓΕ & ΟΕ (18%)

267.740,04 €

Άθροισμα

1.755.184,68 €

Απρόβλεπτα (15%)

263.277,70 €

Άθροισμα

2.018.462,38 €

Αναθεώρηση

1.586,01 €

Άθροισμα

2.020.048,39 €

ΦΠΑ (24%)

484.811,61 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.504.860,00 €

 1. Το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος του κέντρου της πόλης της Έδεσσας που περιλαμβάνει την τμήμα πάρκου 25ης Μαρτίου, τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου, και τμήμα του σημερινού σταδίου της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, 25ης Μαρτίου, Πέρδικα και Μακεδονομάχων. CPV [45233000-9]-Κατασκευαστικά έργα
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr. Επίσης, μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες στο Fax : 2381024444 και στο Τηλ : 2381350718  κ.  Ιωάννης Καντούτσης.
 3. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
 5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 6. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.
 7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξη (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
 11. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά
 12. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
 13. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 14. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην κατηγορία/-ιες και τάξεις του άρθρου 23.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

12.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (40.400,00 ευρώ €) χρόνου ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Τίτλος της ενταγμένης πράξης : «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑ» (Κωδ. Π.Δ.Ε.:  2018ΕΠ00810208,  Κωδ. ΟΠΣ : 5030919). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ). Περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας του έτους 2020, με την ένδειξη: Κ.Α. 02.64.7341.901, με τίτλο «Ενοποίηση Τουριστικού με Εμπορικό Κέντρο Έδεσσας».
 4.  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Διακήρυξης.
 5. Το  αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Έδεσσας με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
 6. Κατά σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής επιτρέπεται προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. Η προθεσμία για την άσκησή της είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
 7. Το έργο έχει λάβει σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, δυνάμει του αριθ. 4470/21-8-2020  εγγράφου της.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού