ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων», με δυνατότητα παράτασης μέχρι (4) μηνών υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα ξεχωριστά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά με την κείμενη νομοθεσία, για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού Πέλλας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.124.506,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.713.311,31€, ΦΠΑ 24%: 411.194,73€).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων και πιο συγκεκριμένα α) πετρέλαιο κίνησης – Diesel (CPV) : 09134200-9, β) αμόλυβδη βενζίνη CPV: 09132100-4, γ) πετρέλαιο θέρμανσης CPV: 09135100-5).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 276321. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 34.266,23 για το σύνολο της προμήθειας ή 10.097,33   για την Ομάδα Α, 2.509,92 για την Ομάδα Β, 1.240,78 για την Ομάδα Γ, 501,98 για την Ομάδα Δ, 3.288,00 για την Ομάδα Ε, 9.412,20 για την Ομάδα ΣΤ, 7.216,02 για την Ομάδα Ζ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στα τηλέφωνα 2381050721 και 2381350723 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr).

Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30-11-2023.

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 Ιωάννης Μουράτογλου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2024-2026-ΗΜ.pdf1.62 MB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-Δ.pdf191.17 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΗΜ.pdf210.14 KB
ΕΕΕΣ_signed.pdf324.1 KB