ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»

Printer-friendly version


 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» για την προώθηση των ίσων ευκαιριών, τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, με κωδικό CPV: 85312300-2,  εκτιμώμενου προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ  (33.360,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 36.000,00€). Σημ. ΦΠΑ 24% προβλέπεται μόνο για στις ενέργειες ΣΤ με προϋπολογισμό 11.000,00€ άρα 2.640,00€.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής. Στόχος είναι η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων. Πιο αναλυτικά, οι ωφελούμενοι του έργου ανήκουν στις εξής κατηγορίες πληθυσμού:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. Μονογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β. Καρκινοπαθείς/Νεφροπαθείς – Άτομα με Αυτό-άνοσα νοσήματα π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ. Χρήστες ουσιών - αλκοόλ / / Εξαρτημένα άτομα (τυχερά παιχνίδια κ.α.)  / Άστεγοι / Πρώην φυλακισμένοι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ. Ανήλικοι Παραβάτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε. Άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας

Για όλες τις παραπάνω δράσεις θα δημιουργηθούν ενημερωτικά έντυπα και φυλλάδια. Επίσης θα οργανωθούν ανοιχτές ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Τέλος, όλα τα παραπάνω θα υποστηρίζονται από την ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ. Συντονισμός – ενημέρωση. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές»  της αναλυτικής διακήρυξης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Έδεσσας. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας οδός Πλατεία Αιγών 1, 58200 Έδεσσα, την 6/10/2020 ώρα 10.30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 6/10/2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας, Δ/νση Κοιν.Προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και ν.γενιάς, Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200,   Αικατερίνη Αθανασίου,  Τηλ : 23813 50758.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf775.42 KB