ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Printer-friendly version

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στον Έδεσσα Ν. Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

101

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

Έδεσσα

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έως την ανάληψη υπηρεσίας της προς αναπλήρωση εργαζόμενης  

1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. Κριτήρια Κατάταξης), καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και την υπεύθυνη δήλωση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1)

Βαθμός Χ 110

2

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών (2)

150 μόρια

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (3)

3

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

400 μόρια

4

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

200 μόρια

5

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

200 μόρια

6

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

100 μόρια

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

7

Εμπειρία έως 84 μήνες (4)

7 μόρια ανά μήνα

ΑΝΕΡΓΙΑ

8

Ανεργία για συμπληρωμένους 4 μήνες

200 μόρια

9

Για κάθε μήνα πέραν των 4 μηνών

7 μόρια ανά μήνα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info.edessacity@gmail.com

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή ή να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το www.gov.gr. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Έδεσσας, καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας www.edessacity.gr και του Δήμου Έδεσσας   www.dimosedessas.gov.gr , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακούς τόπους της υπηρεσίας μας www.edessacity.gr και του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr  Η παρούσα, καθώς και τα έντυπα της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων θα αναρτηθούν στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας και του Δήμου Έδεσσας και στις ηλεκτρονικές  διευθύνσεις www.edessacity.gr και  www.dimosedessas.gov.gr

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

Ιατρίδου Αναστασία

ΑρχείοΜέγεθος
anakoinosi_kathigiton_koinonikoy_frontistirioy_2021_1068_07-09-2021.pdf227.47 KB