ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

 

Τίτλος:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός:

1.156.988,00

Ημερομηνία Ένταξης:

01-07-2019

Νομός:

Πέλλας

Πρόγραμμα:

Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020

Άξονας:

10 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)»

Επενδυτική Προτεραιότητα:

4c Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Ειδικός Στόχος:

15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον
τομέα της στέγασ

Δράση:

10.4c.15.1.2 (10) - Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων Λιγότερο
Ανεπτυγμένων Περιφερειών

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού
Κολυμβητηρίου Έδεσσας. Το κτήριο, συνολικού εμβαδού 1627.18 τ.μ., κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε, σύμφωνα με
τον νέο ΚΕΝΑΚ και θεωρείται ενεργειακά μη αποδοτικό.
Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν:
• την αντικατάσταση των παραθύρων του κτηρίου,
• την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού με κεντρικό σύστημα κλιματισμού με αντλία
θερμότητας υψηλής απόδοσης και ανάκτηση ενέργειας εξαερισμού,
• την αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED
• την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών για παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ, με σύνδεση στο δίκτυο με συμψηφισμό
της ηλεκτρικής ενέργειας (Net-metering).
Το σύστημα ΖΝΧ αντικαταστάθηκε ήδη από τον Δήμο, έπειτα από την εκπόνηση της προμελέτης, λόγω έκτακτων αναγκών.
Επιπλέον, στην Πράξη συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις ΕΞΕ στο σύστημα θέρμανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών,
με την εγκατάσταση δύο δεξαμενών υπερχείλισης και την αντικατάσταση των εναλλακτών θερμότητας και του συστήματος
ελέγχου. Ο λέβητας πετρελαίου έχει αντικατασταθεί από τον Δήμο μετά την εκπόνηση της προμελέτης, λόγω έκτακτων αναγκών.
Συμπεριλαμβάνεται η υδραυλική σύνδεση της νέας αντλίας θερμότητας με το σύστημα θέρμανσης της κολυμβητικής δεξαμενής, για
τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας.
Εξαιτίας έκτακτων αναγκών που προέκυψαν έπειτα από την εκπόνηση της προμελέτης, συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση του
υφιστάμενου συστήματος φίλτρανσης και καθαρισμού του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών. Η παρέμβαση θα οδηγήσει σε
σημαντικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος, με μείωση της ανάγκης ανανέωσης του νερού.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Α, έχοντας επιτύχει εξοικονόμηση
2244701 kWh/έτος πρωτογενούς ενέργειας και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 605778 kgCO2/έτος.
Οι αλλαγές που προτείνονται έπειτα από την οριστικοποίηση της μελέτης αφορούν σε συστήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται
στον ΚΕΝΑΚ και συνεπώς δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο ΠΕΑ.

 

 

 

Συνημμενα αρχεία:

1. Απόφαση Ένταξης

2. 1η Τροποποίηση