Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.