ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή:

1.  Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
2.  Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου. Σε περίπτωση αδιάνοιχτου δρόμου απαιτείται παραχώρηση ρυμοτομούμενων τμημάτων σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη.
3.  Απόσπασμα εγκεκριμμένου σχεδίου πόλεως


Ροές Πληροφορίας:

1.  Γεν. Πρωτόκολλο
2.  Χαρακτηρισμός εγγράφου
3.  Ενημέρωση Δημάρχου
4.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5.  Δ/ντής Τ.Υ.
6.  Αρμόδιο Τμήμα
7.  Αρμόδιος υπάλληλος