ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Περιγραφή:

1.  Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
2.  Σκαρίφημα
3.  Εγγυητική επιστολή


Ροές Πληροφορίας:

1.  Γεν. Πρωτόκολλο
2.  Χαρακτηρισμός εγγράφου
3.  Ενημέρωση Δημάρχου
4.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5.  Δ/ντής Τ.Υ.
6.  Αρμόδιο Τμήμα
7.  Αρμόδιος υπάλληλος