Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021.