ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ590.000,00και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με ενάριθμο 2017ΣΕ08210000 και με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011066651

Η δαπάνη αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών:  350.086,97 € , που αναλύεται σε: α) OIK: 243.528,35 €  και β) H/M: 106.558,62 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 63.015,65 € ,

Απρόβλεπτα : 61.965,39 € ,  Αναθεώρηση: 738,44 €,  Φ.Π.Α. : 114.193,55 €

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΣΥ και κοινοποιήθηκαν με το αριθμ. 3005/03-06-2019 ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΣΥ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας  www.dimosedessas.gov.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας :

Για την κατηγορία Οικοδομικών τάξης πτυχίου 1η τάξη (ή Α2 αναβαθμισμένη) και άνω, και για την κατηγορία  Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τάξης πτυχίου Α2 τάξη και άνω, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.516,13 ΕΥΡΩ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Αρμόδιος: κ. Ιωάννης Καντούτσης, τηλεφ. 23813- 50718).

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.