Ευάγγελος Τρυψιάνης

Printer-friendly version


Ευάγγελος Τρυψιάνης

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:

Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:

1. Την Παιδεία και συγκεκριμένα:
α) Την εποπτεία, τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Παιδεία και τη Δια Βίου Μάθηση:
β) Την ύπαρξη, επάρκεια, καταλληλόλητα και προστασία της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων, καθώς και την καθαριότητα και φύλαξή τους.
γ) Τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους διδάσκοντες.
δ) Την εποπτεία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
ε) Την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και τη συνεργασία μ' αυτές κατά τις διατάξεις του νόμου.
στ) Την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, για την παροχή δωρεάν υποστηρικτικής διδασκαλίας σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.
2. Τον Αθλητισμό και συγκεκριμένα:
α) Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους .
β) Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού.
γ) Τη δημιουργία, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέντρων και των υπαίθριων χώρων άθλησης.
δ) Τη συνεργασία του Δήμου με αθλητικούς φορείς και αθλητικές ομάδες της πόλης.
ε) Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Τη Νεολαία και συγκεκριμένα:
α) Το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία (ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, περιβάλλον, κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.)
β) Την ενημέρωση των νέων της πόλης για τα δικαιώματά τους και για τις ευκαιρίες επαγγελματικής και κοινωνικής τους εξέλιξης.
γ) Τη διασύνδεση και συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας με βασικό στόχο την άμβλυνση και επίλυση των προβλημάτων των νέων.
δ) Τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Έδεσσας.

ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.