Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβα- νομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων.