ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
Printer-friendly version

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021518, προϋπολογισμού 3.050.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα & αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 2.459.677,42 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. (CPV 45212352-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά κτίρια).

 1. Αναθέτουσα Αρχή :

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΑΙΓΩΝ 1, ΕΔΕΣΣΑ, Τ.Κ. 58200

Τηλ.: 23813 50714

Fax: 23810 24444

e-mail: gougiannos@edessa.gr

(URL): http://www. dimosedessas.gov.gr

Κωδικός NUTS: EL524

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου http://www. dimosedessas.gov.gr. Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, Ελισσάβετ Αντωνιάδου, Πολ/κος Μηχ/κος, τηλ.: 23813 50713, FAX επικοινωνίας: 23810 24444.

 1. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τους όρους των τευχών που έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.4782/21 (Α36).
 2. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: πόλη της Έδεσσας, Δήμος Έδεσσας, Νομός Πέλλας

Κωδικός NUTS: EL524

 1. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (CPV 45212352-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά κτίρια).

Πρόκειται για έργο οικοδομικό, και αφορά τις εργασίες για την αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του κανναβουργείου Έδεσσας σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης και δημοπράτησής του.

 1. Το συγκρότημα προορίζεται για χρήσεις πολιτισμού και εκπαιδευτικές, οι οποίες θα υποστηρίζονται με χρήσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας.
 2. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 2.459.677,42 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 590.322,58 Ευρώ.
 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 4. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 5. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Πέμπτη 28/04/2022. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 05/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Α) (α)  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα & δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες:

- 3ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,

- 2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

(β)   Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ)   Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΣΑΡΑΝΤΑ ΕNNEΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑTΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (49.193,55), η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Έδεσσας, και ισχύ τουλάχιστον δέκα τριών (13) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό MIS 5021518. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με εγγραφή στη ΣΑΕ 1551 με κωδ. εναρίθμου 2018ΣΕ15510010, έως το ποσό των 2.004.937,57 € καθώς και από ιδίους πόρους του Δήμου έως το ποσό των 1.045.062,43 €.
 3. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με (δέκα) 10,00% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
 4. Οι σχετικές λεπτομέρειες μνημονεύονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 5. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 
Συνημμένα αρχεία: