Η τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων.