ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Αρχεία για upload
Έντυπο αίτησης: 
Υπεύθυνες δηλώσεις: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

( ΔAK- 4 )

 

( υπό την προϋπόθεση της μη μεταφοράς ή τροποποίησης ή αλλαγής ή επέκτασης αυτού)


1.  Αίτηση  (έντυπο ΑΚ –4) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

 2.  Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 

  •    Για αλλοδαπούς:

      α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

      β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 

  •    Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).
  •    Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

      α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή  υγειονομικά   υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.

      β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων      καθώς  και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 

  •     Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ -7 ).

 

3.1   Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης ή εκμίσθωσης της επιχείρησης από τον πρώην στο νυν επιχειρηματία, κατατίθεται έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας που να την αποδεικνύει όπως:  ιδιωτικό συμφωνητικό ή  συμβολαιογραφικό έγγραφο πώλησης ή δωρεάς της επιχείρησης[1].

 

      Ειδικότερα σε περίπτωση μεταβίβασης εξαιτίας κληρονομικής διαδοχής απαιτείται:

  • επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το δικαστήριο η κήρυξή της ως «κύρια».
  • αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

 

3.2  Σε περίπτωση μεταβολής[2] όπως αποχώρησης ή αντικατάστασης του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης ή αλλαγής επωνυμίας, κατατίθεται έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας, που να αποδεικνύει την τροποποίηση του καταστατικού ή τη δήλωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου, κ.λ.π.

 4.                           Φ/Α πρωτότυπης παλαιάς άδειας  (και κατάθεσή της κατά την παραλαβή της νέας άδειας).

 

 5.                           Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νέου επιχειρηματία, ότι «δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ΠΔ 180/79 όπως αυτό ισχύει» (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ -6)

 

  • Η παραπάνω Υ.Δ. υποβάλλεται μόνο για καταστήματα για τα οποία προβλέπεται από το Π.Δ 180/79 όπως Καφετέριες, Μπαρ, Αναψυκτήρια, Εστιατόρια κ.λ.π.
  • Προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται από όλους τους εταίρους,
  • Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υποβάλλεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διαχειριστές αντίστοιχα.
  • Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά.

 

 6.                           Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νέου επιχειρηματία ότι : «ως νέος κύριος του καταστήματος  …………………………………………………………………………………………………………….….(είδος), στην οδό …………………………………………………………………………………..δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή  χρήσης  ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην[3]………………………………………………………………..» (ΕΝΤΥΠΟ  Υ.Δ. – 8 )

 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται  ( π.χ κομμωτήρια, κρεοπωλεία )

 8.                           Παράβολο των  185 (ή 75 για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο. (ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

►   Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

►    Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

    Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►    Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί πρέπει να είναι πλήρης.

 

   Πότε υπάρχει «ουσιώδης τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης» είναι ζήτημα  το οποίο  κρίνεται με βάση την υγειονομική νομοθεσία.  Αρμόδια υπηρεσία για να διαγνώσει - αν χρειαστεί- τα παραπάνω, είναι η οικεία Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

 

►  Σε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης ή αλλαγής ή επέκτασης  ή μεταφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω η άδεια ανακαλείται.

 

►   Ο νέος κύριος λειτουργεί νόμιμα με την παλιά άδεια μέχρις αντικαταστάσεως αυτής με νέα.

 

►   Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού  με τον παλαιό για την τήρηση των διατάξεων που  ισχύουν για τη λειτουργία των καταστημάτων και έως την αντικατάσταση της άδειας.

 

►   Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σε ισχύ, εφόσον απαιτείται, ανάλογα με το είδος του καταστήματος.

 

Τηλ. Επικοινωνίας :  23810 29516

 
[1]  δεν κατατίθεται έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει τη μίσθωση ή πώληση του ακινήτου από τον κύριό του στο νέο επιχειρηματία, καθώς τότε πρόκειται για ίδρυση νέας επιχείρησης.

[2]   επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται παράβολο.

[3]   αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται