ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αρχεία για upload
Έντυπο αίτησης: 

1.        Αίτηση του ενδιαφερόμενου ( έντυπο ΜΟ-1 ).

2.      Παράβολο από το Δημοτικό Ταμείο. ( ΚΥΑ 61167/17-12-2001 )

  • Διάρκειας μέχρι και 1 έτος, 75
  • Διάρκειας από ένα (1) μέχρι και τρία (3) έτη, 150
  • Διάρκειας από τρία και άνω έτη, 300

 

3.      Φ/Α άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.


4.          Εφόσον πρόκειται να εκτελεστούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί  σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, κατατίθεται άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων και από τους δύο οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Σε διαφορετική περίπτωση κατατίθεται:

  • η άδεια του ενός οργανισμού και Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπο ΥΔ-17) ότι στο κατάστημα χρησιμοποιούνται μουσικά έργα εκπροσωπούμενα μόνο από αυτόν, η οποία κοινοποιείται στον άλλο οργανισμό
  •  ή Υπ. Δήλωση[1]  του Ν. 1599/86 (έντυπο ΥΔ-16) περί  «εκτέλεσης  αποκλειστικά άλλων μουσικών έργων» .

 Σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια δημόσιας εκτέλεσης έχει ισχύ για μικρότερο χρονικό διάστημα από όσο πρόκειται να έχει η άδεια λειτουργίας μουσικής, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει κάθε φορά, και πριν τη λήξη της ισχύος, νέα άδεια δημόσιας εκτέλεσης.

5.            Υ.Δ. του Ν. 1599/86 (έντυπο ΥΔ-15) υπογεγραμμένη από μηχανικό, για τη σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων και σε περίπτωση που κατά την κρίση της υγειονομικής υπηρεσίας είναι δυνατή η χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, η Υ.Δ. θα συνοδεύεται από κάτοψη με τη θέση και την κατεύθυνση των ηχείων [2]

 6.           Σε περίπτωση που ζητείται παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων :

(υπ΄ αρ. 158//2006 απόφ. Δημ. Επιτρ. και υπ΄ αρ. 189/2006 απόφ. Δ. Σ.)

  • Φ/Α τιμολογίου αγοράς ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήματος.[3]
  • Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 (έντυπο ΥΔ-13) περί τοποθέτησης του ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήματος (κατά την αρχική έκδοση και σε κάθε ανανέωση).

[1] Όταν στο κατάστημα εκτελούνται μουσικά έργα που  δεν εκπροσωπούνται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης «ΑΕΠΙ» και «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

[2] Όταν κατατίθεται αρχικό αίτημα για έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

[3] Όταν κατατίθεται αρχικό αίτημα για έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.