ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρχεία για upload
Έντυπο αίτησης: 

Γενικές Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά

5.     Αίτηση (έντυπο ΑΚ 2)[1]

6.       Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 • ·    Για αλλοδαπούς:

      α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

      β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 • ·    Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).
 • ·    Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

      α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό

           βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή

           υγειονομικά   υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.

      β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων  καθώς

           και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 • ·     Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ –7 ).

 

7.  Φ/α οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα κάτοψης[2] και τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα από μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης[3] προοριζόμενος για ΚΥΕ[4]. Η κλίμακα θα  αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες  για ΑμεΑ)[5] :

 

 •  Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
 •  Ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, λάντζα κ.λ.π.) σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με  

          καταγραφή των επί μέρους τ.μ.

 •  Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος.
 •  Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο,

          εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).

 •  Στα σχεδιαγράμματα για Παντοπωλεία-Αποθήκες Τροφίμων χονδρικού εμπορίου, θα σημειώνονται και οι νοητοί

          καθορισμένοι χώροι τοποθέτησης ειδών καθαρισμού-εντομοκτόνων και άλλων, άσχετων με τα τρόφιμα 

          επιτρεπομένων ειδών.

 •  Στα σχεδιαγράμματα για Super Market θα σημειώνονται και οι νοητά χωρισμένοι χώροι που προορίζονται για

          την εγκατάσταση κάθε τμήματος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.). 

 

8.  Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων  από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε., κλπ)  (ΥΔ- 14).

 

9.  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας[6] (όπου απαιτείται) ανάλογα με το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυρ. Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1998 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989).

 

10.   Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την Εφορία (επικυρωμένη)[7].

 

11.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ΠΔ 180/79 όπως κάθε φορά ισχύει» (έντυπο ΥΔ – 6 )

 

 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται οι ως άνω Υπ. Δηλώσεις, τόσο από τον υγειονομικά υπεύθυνο του συγκεκριμένου καταστήματος, όσο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
 • Η παραπάνω Υ.Δ. υποβάλλεται μόνο για καταστήματα για τα οποία προβλέπεται από το Π.Δ 180/79 (όπως

     Καφετέριες, Μπαρ, Αναψυκτήρια, Εστιατόρια κ.λ.π.)

 • Προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε., Υπ. Δήλωση υποβάλλεται από όλους τους εταίρους,
 • Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υποβάλλεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του/των

     διαχειριστών αντίστοιχα.

 • Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά.

 

12.    Παράβολο των  185 (ή 75 για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.

       (ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

Ειδικές προϋποθέσεις 

 13.      Για τη λειτουργία ορισμένων παρόδιων εγκαταστάσεων, απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (άρθρα 24 ως 32 του ΒΔ 465/1970 όπως ισχύει) ή βεβαίωση ότι δεν απαιτείται τέτοια σύνδεση.

 

 14.      Αν το κατάστημα ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο (άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β΄ της Α1β/8577/83), απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ – 5 ).


 15.      Σε περίπτωση λειτουργίας εργαστηρίου ή εργοστασίου ή αποθήκης  τροφίμων/ποτών  (π.χ.     εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής) με μηχανολογικό εξοπλισμό, το οποίο εντάσσεται στις δραστηριότητες του άρθρου 2 του Ν. 3325/05, ανεξάρτητα από την ισχύ του εξοπλισμού αυτού, η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για παρασκευαστήρια τροφίμων που βρίσκονται εντός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η λειτουργία τους καταλαμβάνεται από την άδεια του εκάστοτε καταστήματος. 

 

16.   Για Κρεοπωλεία και Κομμωτήρια : απαιτείται  βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

 

17.   Για  Γραφεία Τελετών :  Δεν απαιτείται βιβλιάριο υγείας ενώ προβλέπονται ελάχιστες αποστάσεις  από Νοσοκομεία, Κλινικές ή Κέντρα Υγείας  σύμφωνα με την ΥΔ Α1β/2706/1983. Σε περίπτωση πολυκατοικίας όπου κατοικούν  οικογένειες, θα πρέπει ο χώρος  της επιχείρησης να είναι ανεξάρτητος, με ξεχωριστή είσοδο και να μην απαγορεύεται η λειτουργία του από τον  κανονισμό της πολυκατοικίας.

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

Η Δημοτική αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (καφενείων, μπαρ, κ.λ.π. ) (άρθρο 3 του Π.Δ.180/79 όπως ισχύει) εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους κ.ά.

 

 

  Σε ό, τι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

►  Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

►  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 που προσκομίζονται πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

  Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►  Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης.

 

►   Σε περίπτωση:

α) μεταβίβασης του καταστήματος σε  νέο  πρόσωπο, χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση ή επέκταση του καταστήματος, η άδεια αντικαθίσταται με νέα στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, χωρίς την ως άνω διαδικασία, και κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ - 4 ).

 β) προσθήκης νέας δραστηριότητας εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο «προσθήκη» (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ – 6).

 

             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   τηλ.  2381029516
[1]   υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονου αιτήματος για άδεια μουσικής

[2]  ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε Μηχανικό προκειμένου να συντάξει τα σχεδιαγράμματα αυτά, σύμφωνα με τις  οδηγίες του παρόντος και τις ειδικότερες απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας. (Για το σκοπό αυτό ίσως να ήταν χρήσιμη η  γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας ).

[3] Επί των σχεδιαγραμμάτων να δηλώνεται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος καταστήματος που αποτυπώνεται στο παρόν σχεδιάγραμμα, περιγράφεται στο ακόλουθο υπόμνημα, και βρίσκεται στ……………(ισόγειο/όροφος/άλλο) είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αρ………………….Οικοδομικής Άδειας (ή Αδειας Δόμησης) χώρος κύριας χρήσης εμβαδού …………….και προορίζεται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος………………………………..(είδος), ενώ ο/οι χώρος/οι  ……………….(υπόγειο κ.λ.π.) με εμβαδό……………. είναι χώρος/οι βοηθητικός/οί

[4]  Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

[5]  αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ. χρειάζεται και τουαλέτα για ΑμεΑ.

    [6]  σε περίπτωση που δεν απαιτείται, κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

[7] σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 1882/90 «στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, άδεια αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, η άδεια δε θα χορηγείται αν δεν υποβάλλεται στην αρχή αυτήν αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επιτηδεύματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας».