ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ

Αρχεία για upload

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ

(ENTYΠΟ ΔΑΚ 10)

 
 

      Α)  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
 

 

 1. 1.      Αίτηση ( έντυπο ΑΚ –1 ) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 2. 2.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[1] (έντυπο  ΥΔ – 1) όπου δηλώνεται το είδος[2] του καταστήματος  ή  της επιχείρησης και περιγράφεται πλήρως η  τοποθεσία  του οικήματος ή  ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός, Ο.Τ. ή αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου).
 3. 3.      Απλό διάγραμμα[3] της περιοχής  ή   «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου.
 4. 4.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[4]  (έντυπα ΥΔ – 2 ή ΥΔ - 3) από την οποία θα προκύπτει ότι ο  Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων δεν απαγορεύει τη λειτουργία του.   Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται:

       α)  από το διαχειριστή της Πολυκατοικίας.

       β) από τον ιδιοκτήτη του χώρου,  σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

 

 

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα μη συναίνεσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφύγει τυχόν έννομες συνέπειες.
 • Η Δημοτική Αρχή δεν ελέγχει την αλήθεια του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης,  εκτός αν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου, παρά μόνο την πληρότητα της και την ύπαρξη βεβαίωσης περί του γνησίου υπογραφής.
 •  Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αναλόγως αν βρίσκονται εκτός ή εντός Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας). Το παραπάνω όργανο, λαμβάνει υπόψη ζητήματα χρήσης γης, προστασίας φυσικού, πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων σύμφωνα με το νόμο, καθώς και άλλους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 • Για τη συνέχιση της διαδικασίας η Δημοτική Αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως  την ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων  οφειλών του αιτούντα προς το Δήμο, οι οποίες δε  βρίσκονται υπό νόμιμο διακανονισμό.
 • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκριση (με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο Δήμο) όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

                         

 

Β) ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Β-1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

5.     Αίτηση ( έντυπο ΑΚ-2 ) .

 

6.  Φ/α οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα κάτοψης[5] και τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα  από μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης,[6] προοριζόμενος για ΚΥΕ [7]. Η κλίμακα θα  αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες  για ΑμεΑ)[8] :

 

 •  Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
 •  Ο προορισμός του κάθε χώρου σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με  καταγραφή των επί μέρους τ.μ.
 •  Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος.
 •  Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο,

          εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).

 

       Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.). 

 

 

7.   Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε., κλπ)  (ΥΔ- 14).

 

 

 8. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας[9] ανάλογα με το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυρ. Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1998 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989).

 

9.    Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την Εφορία (επικυρωμένη).

 

 1. 10.     Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 

 • Για αλλοδαπούς:

        α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

        β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 

 

 •  Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).

 

 •  Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

         α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό

         βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή

         υγειονομικά   υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.

 β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων     καθώς και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 

 •  Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το  Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ –7 ).

 

 

12.  Παράβολο των  185 (ή 75 για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.

      (ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

 

Β-2)  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

13. Αν πρόκειται για πρατήριο άρτου που πρόκειται να λειτουργήσει εντός άλλου καταστήματος τροφίμων :

 

 • Εντός ήδη λειτουργούντος  :  πρέπει να υπάρχει ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος ( > 12 τ.μ.), και να πληρούνται οι λοιπές υγειονομικές προϋποθέσεις του νόμου.

     

 • Εντός καταστήματος που θα λειτουργήσει εξ αρχής : εκδίδεται μία άδεια ενιαία με βάση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την «άλλη χρήση» π.χ. για ζαχαροπλαστείο με πρατήριο άρτου, προσκομίζονται αυτά που απαιτούνται για «ζαχαροπλαστείο».  Πρέπει όμως η χρήση αυτή να είναι επιτρεπτή και να πληρούνται οι υγειονομικές  προϋποθέσεις, όπως ο ελάχιστος  απαιτούμενος χώρος των 12 τ.μ.

 

 1. 14.   Αν το κατάστημα ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο (άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β΄ της Α1β/8577/83), απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ – 5 ).

 

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

 

Σε ό, τι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►  Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης.

 

 

 

 

►   Σε περίπτωση:

α) μεταβίβασης του καταστήματος σε  νέο  πρόσωπο, χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση ή επέκταση του καταστήματος, η άδεια αντικαθίσταται με νέα στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, χωρίς την ως άνω διαδικασία, και κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ - 4 ).

 β) προσθήκης νέας δραστηριότητας εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο «προσθήκη» (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ – 6).

 

                                                  

 

πληροφορίες: τηλ. 2381029516

   
[1] ζητείστε έντυπη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο.

[2] συνιστάται ο ακριβής τίτλος του είδους της επιχείρησης να αναγράφεται τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση,  μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

[3] σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

[4] ζητείστε έντυπη Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο κατά περίπτωση.

 

[5]  ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε Μηχανικό προκειμένου να συντάξει τα σχεδιαγράμματα αυτά, σύμφωνα με τις  οδηγίες του παρόντος και τις ειδικότερες απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας. (Για το σκοπό αυτό ίσως να ήταν χρήσιμη η  γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας ).

[6] επί των σχεδιαγραμμάτων να δηλώνεται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος καταστήματος που αποτυπώνεται στο παρόν σχεδιάγραμμα, περιγράφεται στο ακόλουθο υπόμνημα, και βρίσκεται στ……………(ισόγειο/όροφος/άλλο) είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αρ………………….Οικοδομικής Άδειας (ή Αδειας Δόμησης) χώρος κύριας χρήσης εμβαδού …………….και προορίζεται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος………………………………..(είδος), ενώ ο/οι χώρος/οι  ……………….(υπόγειο κ.λ.π.) με εμβαδό……………. είναι χώρος/οι βοηθητικός/οί

[7]  Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

[8]  αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ. χρειάζεται και τουαλέτα για ΑμεΑ.

[9] σε περίπτωση που δεν απαιτείται,  κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.