ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Κ. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ

Αρχεία για upload
Έντυπο αίτησης: 

     

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  &

    ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

    (ENTYΠΟ ΔΑΚ-2)

 

 

 

          Α)  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

 

 

 1. 1.          Αίτηση ( έντυπο ΑΚ –1 ) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 2. 2.          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[1] (έντυπο  ΥΔ – 1) όπου δηλώνεται το είδος[2] του καταστήματος  ή  της επιχείρησης (π.χ. «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Εστιατορίου») και περιγράφεται πλήρως η  τοποθεσία  του οικήματος ή  ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός, Ο.Τ. ή αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου).
 3. 3.          Απλό διάγραμμα[3] της περιοχής ή  «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου.
 4. 4.          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86[4]  (έντυπα ΥΔ – 2 ή ΥΔ - 3) από την οποία θα προκύπτει ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων δεν απαγορεύει τη λειτουργία του.     

       Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται:

       α) από το διαχειριστή της Πολυκατοικίας.

       β) από τον ιδιοκτήτη του χώρου,  σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του  

          διαχειριστή.

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα μη συναίνεσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφύγει έννομες συνέπειες.
 • Η Δημοτική Αρχή δεν ελέγχει την αλήθεια του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης,  εκτός αν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου, παρά μόνο την πληρότητα της και την βεβαίωση περί του γνησίου υπογραφής.
 •  Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αναλόγως αν βρίσκονται εκτός ή εντός Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας). Το παραπάνω όργανο, λαμβάνει υπόψη ζητήματα χρήσης γης, προστασίας φυσικού, πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων σύμφωνα με το νόμο, καθώς και άλλους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 • Για τη συνέχιση της διαδικασίας η Δημοτική Αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως  την ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων  οφειλών του αιτούντα προς το Δήμο, οι οποίες δε  βρίσκονται υπό νόμιμο διακανονισμό.
 • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο Δήμο) όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
 • Σύμφωνα με την υπ αρ 152/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας,  απαγορεύεται η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων (π.χ. για τραπεζοκαθίσματα) σε ορισμένες οδούς της πόλης. (Ενημερωθείτε σχετικά από το Γρ.  έκδοσης Αδειών Καταστημάτων)

       

 

 

Β) ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

5.    Αίτηση (έντυπο ΑΚ 2)

 

 1. 6.        Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 

 • ·    Για αλλοδαπούς:

      α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

      β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 

 • ·    Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).

 

 • ·    Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

      α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό

           βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή

           υγειονομικά   υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.

      β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων  καθώς

           και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 

 • ·     Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ –7 ).

 

 

7.  Φ/α οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα κάτοψης[5] και τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα  από μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης[6], προοριζόμενος για ΚΥΕ[7]. Η κλίμακα θα  αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες  για ΑμεΑ)[8] :

 

 •  Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
 •  Ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, λάντζα κ.λ.π.) σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με    καταγραφή των επί μέρους τ.μ.
 •  Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος π.χ. (Κέντρο Διασκέδασης                    με ανάπτυξη Εστιατορίου).
 •  Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο,  εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).

 

 

        Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.).       

 

 

8. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε., κλπ)  (ΥΔ- 14). Επισημαίνεται ότι στα στεγασμένα Κέντρα Διασκέδασης πρέπει να υπάρχει μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού  αερισμού, ικανή να  ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε όλους τους χώρους και κυρίως στην αίθουσα πελατών.

 

 

 1. 9.    Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .

 

 

 1. 10.      Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την Εφορία (επικυρωμένη)[9].

 

 

11.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ΠΔ 180/79 όπως κάθε φορά ισχύει» (έντυπο ΥΔ – 6 ).

 

 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται οι ως άνω Υπ. Δηλώσεις, τόσο από τον υγειονομικά υπεύθυνο του συγκεκριμένου καταστήματος, όσο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
  • Προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε., Υπ. Δήλωση υποβάλλεται από όλους τους εταίρους,
  • Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υποβάλλεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του/των

     διαχειριστών αντίστοιχα.

 • Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά.

 

 

  12.  Παράβολο των  280   για Κέντρα Διασκέδασης με κάτω από 200 θέσεις ή 375 για Κέντρα            Διασκέδασης με πάνω από 200 θέσεις (ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

 

13.   Τα  Κέντρα Διασκέδασης, απαιτείται να διαθέτουν ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης με αναλογία οχημάτων-καθισμάτων 1:6 και να κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευσης.

 

 

14.  Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.[10]

 

 

15.   Τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β΄ /6-10-1981).

 

 

16.   Για τη λειτουργία παρόδιου Κέντρου Διασκέδασης, απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 24 του ΒΔ 465/1970 όπως ισχύει) ή βεβαίωση ότι τέτοια σύνδεση δεν απαιτείται..

 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ Κ.Δ.  ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

 

17. Σχέδιο εις τριπλούν, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα εμφαίνεται η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, ο αερισμός – εξαερισμός και η ηχομόνωση του χώρου.

 

18.   Σχέδια εις τριπλούν συνοδευόμενα από εκθέσεις, υπογεγραμμένα από μηχανικό, στα οποία θα εμφαίνονται:

α)      οι υδραυλικές και αποχετευτικές εν γένει εγκαταστάσεις 

β)      ο φωτισμός

γ)       η θέρμανση

 

19.    Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για Κέντρο Διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

 

u           Για τα Κέντρα Διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων, μετά τη συμπλήρωσή του, ο φάκελος διαβιβάζεται στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο θεάτρων-κινηματογράφων και λοιπών αιθουσών για γνωμοδότηση.

 

u    Αν το κατάστημα θα ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο (άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β΄ της Α1β/8577/83) απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης  ( ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ – 5 )

 

    Η Δημοτική αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, καφενείων, μπαρ, κ.λ.π. (άρθρο 3 του Π.Δ.180/79 όπως ισχύει) εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους κ.α.

 

 

    Σε ό, τι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

►   Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

►    Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

    Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►    Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης.

 

►   Σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε  νέο  πρόσωπο, χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση ή επέκταση του καταστήματος, η άδεια αντικαθίσταται με νέα στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, χωρίς την ως άνω διαδικασία και κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο. (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ - 4 ).

 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   τηλ.  2381029516

 

 

 
[1]   ζητείστε έντυπη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο.

[2]  συνιστάται ο ακριβής τίτλος του είδους της επιχείρησης να αναγράφεται τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση,  μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

[3]  σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

[4]  ζητείστε έντυπη Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο κατά περίπτωση.

 

[5]  απευθυνθείτε σε Μηχανικό προκειμένου να σας συντάξει τα σχεδιαγράμματα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος και τις ειδικότερες απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας. (Για το σκοπό αυτό ζητείστε τη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας ).

[6]  επί των σχεδιαγραμμάτων να δηλώνεται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος καταστήματος που αποτυπώνεται στο παρόν σχεδιάγραμμα, περιγράφεται στο ακόλουθο υπόμνημα, και βρίσκεται στ……………(ισόγειο/όροφος/άλλο) είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αρ………………….Οικοδομικής Άδειας (ή Αδειας Δόμησης) χώρος κύριας χρήσης εμβαδού …………….και προορίζεται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος………………………………..(είδος), ενώ ο/οι χώρος/οι  ……………….(υπόγειο κ.λ.π.) με εμβαδό……………. είναι χώρος/οι βοηθητικός/οί

[7]  Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

[8]  αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ. χρειάζεται και τουαλέτα για ΑμεΑ.

[9]  σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 1882/90 «στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, άδεια αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, η άδεια δε θα χορηγείται αν δεν υποβάλλεται στην αρχή αυτήν αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επιτηδεύματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας».

 

[10]   η εν λόγω άδεια πρέπει να ανανεώνεται με νέα πριν τη λήξη της ισχύος της, καθώς η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.