ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ