Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Printer-friendly version
Πληροφορίες
Υπάρχουσα κατάσταση: 
Ανενεργή Υπηρεσία