ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ)

Περιγραφή:

Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)

Δίνεται η σχετική κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Ροές Πληροφορίας:

1.  Γεν. Πρωτόκολλο
2.  Χαρακτηρισμός εγγράφου
3.  Ενημέρωση Δημάρχου
4.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5.  Δ/ντής Τ.Υ.
6.  Αρμόδιο Τμήμα
7.  Αρμόδιος Υπάλληλος (χειριστής) Έλεγχος του αρχείου Ονοματοθεσίας Οδών και Πλατειών