ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΡΝΙΣΣΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΡΝΙΣΣΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ»
Printer-friendly version

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς  με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β’ Φάση».

Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 560.000,00€ με τον Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και πόρους Δήμου.

Δαπάνη Εργασιών 330.438,88   Ευρώ, που αναλύεται σε :  α) ΟΔΟ: 97.813,07€, β) Η/Μ: 76.436,60€,  γ) ΟΙΚ: 66.131,28€, δ) ΥΔΡ: 76.283,23€ και ε) ΠΡΑΣ: 13.774,70€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 59.479,00 €, Απρόβλεπτα 58.487,68, Απολογιστικά για ΑΕΚΚ 3.207,34 € και ΦΠΑ 108.387,10 €

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016(Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΣΥ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09-08-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00’ μ.μ.  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 13-8-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες: Α2 τάξη και άνωΑ1 αναβαθμισμένη) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και στην Α1 τάξη και άνω για έργα που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τριάντα δύο Ευρώ και είκοσι τρία Λεπτά (9.032,23€) χρόνου ισχύος  δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και πόρους Δήμου και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021 και με πολυετή υποχρέωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας για το έτος 2021 ποσό 336.000,00 €  και  για το έτος 2022 ποσό 224.000,00€, με την ένδειξη: Κ.Α. 02.64.7326.803, με τίτλο «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β’ Φάση

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια κ. Χριστίνα Ασημακοπούλου, τηλ. 2381350717.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Συνημμένα αρχεία:

AttachmentSize
12v_21proc008915107_prokiryxi.pdf589.46 KB
1_tehniki_perigrafi_anapl_arnissas_v_fasi.signed.pdf382.71 KB
2_proypologismos_anaplasi_arnissas_v_fasi_27-1-2021.signed.pdf485.08 KB
3_timologio_meletis_arnissa_v_fasi.signed.pdf1.3 MB
4_esy_anaplasi_oikismoy_arnissas-v_fasi.signed.pdf821.78 KB
5_net_etep_2.signed.pdf302.94 KB
6_say.signed.pdf714.37 KB
7_fay.signed.pdf426.76 KB
8_arx_01_1.pdf3.73 MB
9_arx_02_1.pdf1.2 MB
10_apofasi_213-2021_oe_sign.pdf283.13 KB
12v_21proc008915107_prokiryxi.pdf589.46 KB