ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 32.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

 

Ο Δήμος Έδεσσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για την εκπόνησή της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Έδεσσας», με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή Άρθρου Τιμολογίου

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Καθ. Τιμή Μον. Άρθρου (€)

Τελικό Σύνολο (€)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)*(4)

Π.1α. – Π.1β

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

Κατ' αποκ.

1

14.000€

14.000€

Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο.

Π.2

Έκθεση Διαβούλευσης

Κατ' αποκ.

1

4.000€

4.000€

Π.3

Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

Κατ' αποκ.

1

14.000€

14.000€

 

Καθαρό Σύνολο:

 

 

 

32.000,00 €

 

Φ.Π.Α. 24%:

 

 

 

7.680,00 €

 

Τελικό Σύνολο:

 

 

 

39.680,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Περίληψη Προκήρυξης, Τεύχος Τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Οδός                                                  : Πλατεία Αιγών 1

Ταχ.Κωδ.                               : 58 200 Έδεσσα

Τηλ.                                         : 2381350713 & 2381350712

E-mail                                     : antel@edessa.gr

Πληροφορίες                      : κα Ελισσάβετ Αντωνιάδου

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 09/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας (Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ. 58200, Έδεσσα).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

-    Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

-    Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

-    Οι Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016 ). Τα μέλη αυτών των Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

-    Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

-    Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

-    Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος:

 • σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος,
  • σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,
  • σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,
   • σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτημένος κοινός εκπρόσωπος
   • Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικών προσώπων άλλης νομικής μορφής (π.χ. αφανούς εταιρίας, Δημοτικής επιχείρησης κ.λ.π.) ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος του νομικού προσώπου.

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλόλητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση το σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

 

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της υπηρεσίας προσδιορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 137/11-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

 

1. Παροχή διευκρινήσεων επί της αρ. 6846/19-05-2021 Διακήρυξης  για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Έδεσσας»


Συνημμένα αρχεία:

AttachmentSize
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip2.85 MB
7802_04-06-2021_Διευκρινήσεις Αναθέτουσας_Αρχής_signed.pdf331.29 KB