ΑΠΟΦΑΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ