ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ