ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ