ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ