Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.