Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.