Προμήθεια και εγκατάσταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών