Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας