Πίνακας αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο "Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας"

Printer-friendly version
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 
Tue, 20/12/2011 - 09:15 - Fri, 30/12/2011 - 09:15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Α/Α

Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων)
με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)

Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:

Τεκμηρίωση Απάντησης

Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία )

1

Tεύχος Α, σελ. 22, Κεφάλαιο A1.6 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Ενότητα Α1.6.1 Ψηφιακή ξενάγηση στον πολιτισμό και την ιστορία, προβολή του πολιτιστικού προϊόντος, παράγραφος 1.1 Οργάνωση, εισαγωγή και τεκμηρίωση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος,

Αναφέρεται το εξής: ‘’Με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, αρχικά τα εξειδικευμένα στελέχη του αναδόχου του έργου και στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου που θα είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη εργασία, θα μπορούν να οργανώσουν/ταξινομήσουν την πληροφορία σε θεματικές ενότητες, να τη τεκμηριώσουν με τη χρήση μεταδεδομένων , να επιλέξουν τη δημοσίευση της στο διαδίκτυο, να την αξιοποιήσουν για τη παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών “εγγράφων” πληροφόρησης και προβολής’’.

 

Πρόταση - Σχόλιο

Προτείνουμε η εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος να μην είναι υποχρεωτικά διαδικτυακή, αλλά σε επίπεδο staff user να είναι client/server αρχιτεκτονικής ή διαδικτυακή.

 

ΝΑΙ

 

Σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού και τις τεχνολογικές επιλογές του Δήμου για το έργο, οι οποίες προδιαγράφονται τόσο στο εγκεκριμένο ΤΔΠΠ, όσο και στη διακήρυξη, απαιτείται η λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, να βασίζεται σε ένα ενιαίο διαδικτυακό web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το «χώρο εργασίας» για τα στελέχη του Δήμου με στόχο την επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των διακριτών εφαρμογών. Η επιλογή αυτή διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με την επιτυχή υλοποίηση και αποδοχή του έργου από τους τελικούς χρήστες:

1. Ευχρηστία Συστήματος: Το περιβάλλον εργασίας είναι το οικείο περιβάλλον του διαδικτύου και των διαδικτυακών πυλών, και η πρόσβαση στο σύστημα δυνατή μέσα από οποιονδήποτε web browser χωρίς εγκαταστάσεις στον χρήστη

2. Απομακρυσμένη πρόσβαση και πολυκαναλική προσέγγιση: Παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης και από διαφορετικά μέσα (π.χ υπολογιστής, tablet), πρόσβασης στις λειτουργίες διαχείρισης περιεχομένου και τεκμηρίων καθώς οι χρήστες διαχειριστές του συστήματος , είναι διασκορπισμένοι σε διαφορετικούς χώρους - περιοχές (δημοτικές ενότητες) και/ή δεν έχουν σταθερό χώρο εργασίας

3. Τεχνολογικά πλεονεκτήματα: Ευκολία στη συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών, αποφυγή τοπικών εγκαταστάσεων, σύγχρονη αρχιτεκτονική, δυνατότητα λειτουργίας στο Cloud.

 

Συνεπώς αποτελεί ελάχιστη τεχνική προδιαγραφή του έργου, οι προσφερόμενες εφαρμογές να είναι διαδικτυακές .

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Πάντου 19-23,  Καλλιθέα, 17671 / Τηλ.: 211 999 7000, Fax: 211 999 7199

 

ΟΧΙ

x

2

Τεύχος Α, σελ. 30, Κεφάλαιο Α1.7 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος, τρίτη παράγραφος

Αναφέρεται το εξής: ‘’Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό «χώρο εργασίας» για τα στελέχη του Δήμου με στόχο την επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των διακριτών εφαρμογών’’.

 

Πρόταση - Σχόλιο

Προτείνουμε οι επιμέρους εφαρμογές και λύσεις να μην λειτουργούν υποχρεωτικά σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, αλλά το backoffice περιβάλλον να είναι client/ server αρχιτεκτονικής ή web-based.

ΝΑΙ

 

Ομοίως με παραπάνω

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Πάντου 19-23,  Καλλιθέα, 17671 / Τηλ.: 211 999 7000, Fax: 211 999 7199

ΟΧΙ

x

3

Στο τεύχος Α, σελ. 33, Κεφάλαιο Α1.9 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων, ενότητα Α1.9.1 Εφαρμογή Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Αποθέματος

Αναφέρεται το εξής: ‘’Η διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος, θα διαθέτει τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά:’’

 

Πρόταση - Σχόλιο

Προτείνουμε η εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος να μην είναι υποχρεωτικά διαδικτυακή, αλλά σε επίπεδο staff user να είναι client/server αρχιτεκτονικής ή διαδικτυακή.

ΝΑΙ

 

Ομοίως με παραπάνω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Πάντου 19-23,  Καλλιθέα, 17671 / Τηλ.: 211 999 7000, Fax: 211 999 7199

ΟΧΙ

x

4

Τεύχος Α, σελ. 44, Κεφάλαιο Α1.10.1 Δικτυακή Πύλη Ενοποίησης Ψηφιακών Υπηρεσιών, στην τελευταία παράγραφο

Αναφέρεται το εξής: ‘’Απαιτείται η κατάλληλη αρχιτεκτονική και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν τη λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων, και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα της προτεινόμενης πράξης, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών του’’.

 

Πρόταση - Σχόλιο

Προτείνουμε οι επιμέρους εφαρμογές και λύσεις να μην λειτουργούν υποχρεωτικά σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, αλλά το backoffice περιβάλλον να είναι client/server αρχιτεκτονικής ή web-based.

 

ΝΑΙ

 

Ομοίως με παραπάνω

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Πάντου 19-23,  Καλλιθέα, 17671 / Τηλ.: 211 999 7000, Fax: 211 999 7199

ΟΧΙ

x

5

Τεύχος Α, σελ. 47, Κεφάλαιο Α1.14 Ανοιχτά δεδομένα, τελευταία παράγραφος

Αναφέρεται το εξής: ‘’Με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, αρχικά τα εξειδικευμένα στελέχη του αναδόχου του έργου και στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου που θα είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη εργασία θα μπορούν να οργανώσουν/ ταξινομήσουν την πληροφορία σε θεματικές ενότητες, να την τεκμηριώσουν με την χρήση μεταδεδομένων (βασικής τεκμηρίωσης, περιγραφικά, δομικά, διαχειριστικά, διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων).

 

Πρόταση - Σχόλιο

Προτείνουμε η εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος να μην είναι αποκλειστικά διαδικτυακή και να μην αποκλείονται από την παρούσα διακήρυξη εφαρμογές που σε επίπεδο staff user δεν είναι web based, αλλά client/server αρχιτεκτονικής.

ΝΑΙ

 

Ομοίως με παραπάνω

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Πάντου 19-23,  Καλλιθέα, 17671 / Τηλ.: 211 999 7000, Fax: 211 999 7199

ΟΧΙ

x

6

Τεύχος C, Κεφάλαιο C3.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ενότητα C3.4.1 Εφαρμογή Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Αποθέματος, παράγραφος 1,

Αναφέρεται το εξής: ‘’H εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος πρέπει να είναι διαδικτυακή’’.

 

Πρόταση - Σχόλιο

Προτείνουμε να μην αποκλείονται από την παρούσα διακήρυξη οι εφαρμογές που σε επίπεδο staff user δεν είναι web based αλλά τηρείται η 3-tier αρχιτεκτονική.

ΝΑΙ

 

Ομοίως με παραπάνω

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Πάντου 19-23,  Καλλιθέα, 17671 / Τηλ.: 211 999 7000, Fax: 211 999 7199

ΟΧΙ

 

x

7

Πρόταση - Σχόλιο

Πουθενά στο κείμενο της διακήρυξης δεν αναφέρεται ο αριθμός των εσωτερικών χρηστών που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος.

ΝΑΙ

 

Ο ελάχιστος αριθμός εσωτερικών χρηστών που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή είναι 20. Οι χρήστες αυτοί δεν βρίσκονται απαραίτητα στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Σημειώνεται ότι απαιτείται η δυνατότητα πρόσβασης - χρήσης στην εφαρμογή μέσω διαδικτύου.

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Πάντου 19-23, Καλλιθέα, 17671 / Τηλ.: 211 999 7000, Fax: 211 999 7199

ΟΧΙ

x