Έρευνα, ανασκαφή, ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων