ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ