ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ