ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ