ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ