ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015