Βερυκούκης Χρήστος

Printer-friendly version

Βερυκούκης Χρήστος


Αντιδήμαρχος στα όρια της  Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας   και ειδικότερα τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) Λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας.

β)  Λειτουργίας και εποπτείας όλων των κοιμητηρίων της δημοτικής ενότητας.   

β) Παρακολούθησης της  εξέλιξης  των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μέριμνας  για τη διαφύλαξη της  καλής κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Συνεργασίας  με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε) Μέριμνας για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της δημοτικής ενότητας.